Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rachunek zysków i strat

za okres 01.01.2019 - 31.12.2019r.

Lp. Rachunek zysków i strat Wartość księgowa w tys. zł (netto)
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi 28.234
B Koszty działalności operacyjnej 28.478
C Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) - 244
D Pozostałe przychody operacyjne 1.345
E Pozostałe koszty operacyjne 277
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) 824
G Przychody finansowe 15
H Koszty finansowe 224
I Zysk (strata) brutto (F+G-H) 615
J Podatek dochodowy 184
K Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia strat) 0
L Zysk (strata) netto 431
Wersja XML