Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Regulamin Organizacyjny Przedsiębiorstwa-Spółki

 

Regulamin Organizacyjny Przedsiębiorstwa-Spółki

Przyjęty Uchwałą nr 3/2021 Zgromadzenia Wspólników MPEC Przemyśl Sp. z o.o.
z dnia 03.03.2021r.

Wprowadzony w życie z dniem 04.03.2021r. Zarządzeniem Zarządu MPEC Przemyśl Sp. z o.o. nr 3/2021 z dnia 04.03.2021r.

 

ROZDZIAŁ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin Organizacyjny Przedsiębiorstwa Spółki - Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Przemyślu Spółka z o.o. (zwany dalej Regulaminem) jest podstawowym, wewnętrznym aktem prawnym ustalającym w szczególności:
 1. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Przemyślu Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, zwane dalej Spółką, działa na podstawie: Aktu założycielskiego (Umowy Spółki), niniejszego Regulaminu i innych obowiązujących przepisów prawnych, w szczególności:
 1. Założycielem spółki jest Gmina Miejska Przemyśl.
 2. Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000127415 przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy KRS.
 3. Przedmiotem działalności Spółki jest działalność produkcyjna, usługowa i handlowa
  w zakresie:
 1. Celem działalności Spółki jest bieżąca realizacja zadań publicznych – zadań własnych Gminy Miejskiej Przemyśl, polegających w szczególności na zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty, poprzez zaopatrywanie mieszkańców Miasta Przemyśla w ciepło.

ROZDZIAŁ 2

ORGANY SPÓŁKI

 1. Organami Spółki są:
 1. Zarząd Spółki i Rada Nadzorcza działają w oparciu o własne regulaminy, zatwierdzone przez Zgromadzenie Wspólników.
 2. Kompetencje poszczególnych organów Spółki określa Umowa Spółki a w sprawach w niej nie unormowanych – uchwały Zgromadzenia Wspólników, Regulamin Rady Nadzorczej i Regulamin Zarządu Spółki – przy uwzględnieniu obowiązujących przepisów prawa, tj. przede wszystkim Kodeksu spółek handlowych oraz niniejszy Regulamin.

ROZDZIAŁ 3

ZASADY ZARZĄDZANIA SPÓŁKĄ - ZAKRES KOMPETENCYJNY OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH I KIERUJĄCYCH KOMÓRKAMI ORGANIZACYJNYMI SPÓŁKĄ

Zarząd Spółki

 1. Organem zarządzającym i wykonawczym Spółki jest Zarząd Spółki.
 2. Zarząd Spółki reprezentuje spółkę na zewnątrz – zgodnie z zasadami reprezentacji określonymi w Akcie Założycielskim Spółki (Umowie Spółki).
 3. W skład Zarządu Spółki wchodzi 2 osoby:
 1. Zarząd Spółki prowadzi sprawy Spółki w zakresie, trybie i na zasadach określonych w Umowie Spółki, Regulaminie Zarządu Spółki oraz innych powszechnie obowiązujących aktach prawnych, a w szczególności:
 1. Zarząd Spółki wytycza kierunki strategiczne Spółki kreuje strategię i misję przedsiębiorstwa oraz kształtuje wizerunek Spółki.

Prezes Zarządu

 1. Prezes Zarządu zarządza przedsiębiorstwem – spółką oraz wykonuje uchwały Zgromadzenia Wspólników i Rady Nadzorczej.
 2. Prezes podejmuje decyzje, zgodnie z ustaleniami zawartymi w Regulaminie Zarządu.   
 3. Do zakresu działania Prezesa Zarządu należy w szczególności:
 1. W czasie nieobecności Prezesa Zarządu zastępuje go V-ce Prezes ds. Produkcji i Sprzedaży.

V-ce Prezes ds. Produkcji i Sprzedaży

 1. Do zakresu działania V-ce Prezesa ds. Produkcji i Sprzedaży należy w szczególności nadzór i kontrola działania podległych komórek w zakresie:

Kierownicy komórek organizacyjnych Spółki

 1. Kierownicy poszczególnych komórek organizacyjnych Spółki kierują całokształtem spraw będących w zakresie działania podległej komórki organizacyjnej, zgodnie z powierzonymi obowiązkami, wytycznymi, poleceniami otrzymywanymi od przełożonych oraz przyjętym w przedsiębiorstwie systemem zarządzania jakością.
 2. Kierownicy odpowiadają za właściwą i terminową realizację zadań, sprawną organizację oraz należytą dyscyplinę pracy w kierowanej przez siebie komórce organizacyjnej.
 3. Kierownicy poszczególnych komórek organizacyjnych oraz osoby zajmujące samodzielne stanowiska pracy są wykonawcami ustalanych przez Zarząd strategii i uchwalanych programów.
 4. W każdej komórce organizacyjnej powinien być wyznaczony pracownik, który zastępuje kierownika podczas jego nieobecności. Osobę tą wyznacza każdorazowo kierownik a w przypadku jego nieplanowanej nieobecności Prezes Zarządu lub V-ce Prezes.

ROZDZIAŁ 4

STRUKTURA ORGANIZACYJNA ORAZ ZASADY WSPÓŁPRACY KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH SPÓŁKI

 1. System organizacji Spółki oparto na wyodrębnionych komórkach organizacyjnych (wydziałach, działach i samodzielnych stanowiskach pracy), przypisanych do wydzielonych pionów organizacyjnych, podległych poszczególnym Członkom Zarządu Spółki wg zasad ujętych w niniejszym Regulaminie.
 2. Schemat organizacyjny przedsiębiorstwa stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 3. Poszczególne komórki organizacyjne zobowiązane są do współdziałania dla zapewnienia realizacji zadań Spółki.
 4. W przypadku opracowywania, uzgadniania lub opiniowania spraw wchodzących w zakres kompetencji kilku komórek organizacyjnych, prowadzenie tych spraw należy do komórki koordynującej wyznaczonej przez Zarząd Spółki.
 5. W razie potrzeby, dla realizacji określonego celu mogą być tworzone zespoły zadaniowe, złożone z pracowników różnych komórek organizacyjnych Spółki. Prawo powołania zespołu przysługuje kierownikowi, jeżeli w składzie zespołu będą pracownicy jednej komórki. W pozostałych przypadkach zespół powoływany jest przez Prezesa Zarządu lub Zarząd Spółki.

ROZDZIAŁ 5

PODLEGŁOŚĆ ORGANIZACYJNA I STRUKTURA ZADANIOWO-KOMPETENCYJNA POSZCZEGÓLNYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH SPÓŁKI

 1. Prezesowi Zarządu podlegają:

 oraz pośrednio:

a także działy i stanowiska samodzielne:

 1. Członkowi Zarządu – V-ce Prezesowi  ds. Produkcji i Sprzedaży  podlegają:

oraz pośrednio:

 

KOMÓRKI PODLEGŁE PREZESOWI ZARZĄDU ORAZ ICH ZAKRES ZADANIOWO-KOMPETENCYJNY

Główny Księgowy

Głównemu Księgowemu podlega Dział Księgowości.

Do podstawowych zadań  Głównego Księgowego należy koordynacja  oraz nadzór nad praca podległych pracowników w zakresie:

Dział Księgowości.

Do zakresu działania Działu Księgowości należy:

1)  w zakresie księgowości:

2)  w zakresie planowania i kontroli kosztów

3)  w zakresie spraw organizacyjnych:

4)  w zakresie kadr:

5)  w zakresie rozliczania funduszu płac i ewidencji czasu pracy:

6)  w  zakresie działalności socjalno – bytowej:

7)  w zakresie administracji:

 

Dział Rozwoju i Inwestycji

Do zakresu działania Działu Rozwoju i Inwestycji należy:

1)   w zakresie badania potrzeb rynku :

2)  w zakresie obsługi klientów:

3)  w zakresie działalności inwestycyjnej:

4)  w zakresie gospodarki majątkiem:

 

Stanowisko ds. BHP

Do zakresu działania Stanowiska ds. BHP należy :

 

Specjalista ds. Systemów Zarządzania Jakością i zamówień  publicznych - Pełnomocnik Zarządu 

Do zakresu działań Specjalisty ds. systemów zarządzania jakością należy:

Do zakresu działania Specjalisty ds. zamówień publicznych należy:

Do zakresu działania Inspektora Ochrony Danych należy:

 

Specjalista ds. Promocji, Reklamy i Strategii marketingowej

Do zakresu działania Specjalisty ds. Promocji, Reklamy i Strategii Market. należy:

 

KOMÓRKI PODLEGŁE CZŁONKOWI ZARZĄDU V-CE PREZESOWI DS. PRODUKCJI I SPRZEDAŻY ORAZ ICH ZAKRES ZADANIOWO-KOMPETENCYJNY

Dział Umów i Rozliczeń

Do zakresu działania Działu Umów i Rozliczeń należy:

 

Wydział Ciepłownia.

Kierownikowi Wydziału Ciepłownia podlegają:

Do zakresu działania Wydziału Ciepłownia należy :

 

Główny Specjalista ds. ochrony środowiska

Do zakresu działania Głównego Specjalisty ds. ochrony środowiska należy :

 

Wydział Sieci i Węzłów.

Kierownikowi Wydziału podlegają:

Do zakresu działania Wydziału Sieci i Węzłów należy:

1)  w zakresie przesyłu i dystrybucji ciepła:

2)  w zakresie informatyki:

3)  w zakresie administracji:

 

Dział Wykonawstwa

Do zakresu działania Działu Wykonawstwa należy:

1)  w zakresie obsługi systemu ciepłowniczego:

2)  w zakresie obrony cywilnej:

ROZDZIAŁ 6

WEWNĘTRZNE AKTY NORMATYWNE ZASADY OPRACOWYWANIA I WPROWADZANIA W ŻYCIE

 1. Zarządzenia, polecenia, instrukcje, procedury, regulaminy, cenniki i inne wewnętrzne akty normatywne wydawane są zgodnie z kompetencjami przez właściwe organy Spółki samodzielnie lub na wniosek kierowników poszczególnych komórek organizacyjnych Spółki i pracowników zatrudnionych w Spółce na samodzielnych stanowiskach pracy.
 2. Obowiązek merytorycznego przygotowania projektów wewnętrznych aktów normatywnych oraz wnioskowanie korekt i aktualizacji spoczywa na kierownikach właściwych kompetencyjnie komórek organizacyjnych Spółki oraz pracownikach zatrudnionych na samodzielnych stanowiskach pracy.
 3. Opracowywane projekty aktów normatywnych przekazywane są przez przygotowujące je osoby do Działu Księgowości.
 4. Dział Księgowości opracowuje samodzielnie projekty wewnętrznych aktów normatywnych w sprawach organizacyjnych oraz czuwa nad prawidłowością projektów pod względem formalnym. Zgodnie ze swoim rozeznaniem Dział Księgowości inicjuje także przygotowywanie wewnętrznych aktów normatywnych przez kompetentne komórki organizacyjne w sprawach wymagających uregulowania, przedstawia projekty aktów do podpisu Prezesowi Zarządu, rejestruje, przekazuje do publikacji w wewnętrznym lub zewnętrznym serwisie informacyjnym Spółki oraz informuje o tym fakcie zainteresowanych.
 5. Wewnętrzne akty normatywne wydawane w przedsiębiorstwie wymagają opinii Radcy Prawnego.

ROZDZIAŁ 7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin Organizacyjny MPEC Przemyśl Spółka z o.o. i jego zmiany, w tym schemat organizacyjny przygotowywane są przez Zarząd Spółki, opiniowane przez Radę Nadzorczą i zatwierdzane przez Zgromadzenie Wspólników. Zatwierdzony Regulamin (zmiany Regulaminu) wprowadzany jest w życie zarządzeniem Zarządu Spółki.
 2. Sprawy wynikające ze stosunku pracy regulują przepisy kodeksu pracy, akty wykonawcze wydane na jego podstawie, Regulamin Pracy MPEC Przemyśl Sp. z o.o. oraz Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu spółek handlowych, postanowienia Umowy Spółki oraz uregulowania wprowadzone wewnętrznymi aktami normatywnymi.
 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje wszystkich pracowników Spółki oraz członków Zarządu Spółki.
 5. Niniejszy Regulamin Organizacyjny Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Przemyślu Spółka z o.o. zatwierdzony został Uchwałą nr 3/2021 Zgromadzenia Wspólników z dnia 03.03.2021r.

Poniżej zostały zamieszczone skany oryginalnych dokumentów - tekst Regulaminu Organizacyjnego Przedsiębiorstwa-Spółki wraz ze schematem organizacyjnym Spółki

PDFRegulamin Organizacyjny Przedsiębiorstwa-Spółki - grudzień 2020

Wersja XML