Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Regulamin Przedsiębiorstwa - Spółki

Regulamin Przedsiębiorstwa-Spółki

Przyjęty na podstawie Uchwały nr 2/2014 Zgromadzenia Wspólników MPEC Przemyśl Sp. z o.o.
z dnia 08.01.2015r.

 

Rozdział I.

 

POSTANOWIENIA  OGÓLNE

 1. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Przemyślu Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością działa na podstawie :
 1. Przedmiotem działalności spółki jest działalność produkcyjna, usługowa i handlowa w zakresie:
 1. Założycielem spółki jest Gmina Miejska Przemyśl.
 2. Organami spółki są :
 1. Zgromadzenie Wspólników i Rada Nadzorcza działają w oparciu o własne regulaminy.
 2. Zarząd Spółki działa w oparciu o regulamin Zarządu, zatwierdzony przez Zgromadzenie Wspólników.

 

Rozdział II.

ZARZĄD SPÓŁKI

 1. W skład Zarządu Spółki wchodzi 2 osoby :
 1. Prezesowi Zarządu podlegają :

      oraz działy i stanowiska samodzielne:

 1. Członkowi Zarządu – V – ce Prezesowi  ds. Produkcji i Sprzedaży  podlegają:

 

Rozdział III.

OPRACOWYWANIE I WPROWADZANIE W ŻYCIE  AKTÓW PRAWNYCH.

 1. Obowiązek merytorycznego opracowywania projektów wewnętrznych aktów prawnych, wnioskowanie korekt i aktualizacji spoczywa na właściwych kompetencyjnie komórkach organizacyjnych spółki.
 2. Opracowywane projekty poszczególne komórki organizacyjne przekazują do Działu Księgowości , po uprzednim zaparafowaniu przez kierownika komórki opracowującej projekt.
 3. Dział Księgowości  opracowuje samodzielnie tylko projekty aktów   w sprawie uregulowań organizacyjnych i czuwa nad właściwą stroną formalną projektów. Zgodnie ze swoim rozeznaniem inicjuje przygotowanie wewnętrznych aktów prawnych przez kompetentne komórki organizacyjne w sprawach wymagających uregulowania, przedstawia projekty aktów do podpisu Prezesowi Zarządu, rejestruje i przekazuje zainteresowanym wg rozdzielnika.
 4. Wszystkie akty prawne wydawane w przedsiębiorstwie wymagają opinii Radcy Prawnego.

 

Rozdział IV.

STRUKTURA ORGANIZACYJNA MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA ENERGETYKI CIEPLNEJ W PRZEMYŚLU SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ORAZ ZAKRES DZIAŁANIA KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH.

Schemat organizacyjny przedsiębiorstwa stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego regulaminu.

Do zakresu obowiązków i odpowiedzialności pracowników na stanowiskach kierowniczych i samodzielnych należy kierowanie całokształtem prac komórki zgodnie z przyjętym w przedsiębiorstwie systemem zarządzania jakością oraz zakresem jej działania określonym w niniejszym regulaminie.

PREZES ZARZĄDU.

 1. Prezes Zarządu zarządza przedsiębiorstwem – spółką oraz wykonuje uchwały Zgromadzenia Wspólników i Rady Nadzorczej.
 2. Prezes podejmuje decyzje, zgodnie z ustaleniami zawartymi w Regulaminie Zarządu.      W szczególności do zakresu działania Prezesa Zarządu należy :
 1. W czasie nieobecności Prezesa Zarządu zastępuje go V-ce Prezes ds. Produkcji i Sprzedaży.

KOMÓRKI PODLEGŁE PREZESOWI  ZARZĄDU.

Dział Rozwoju i Inwestycji

Do zakresu działania należy :

     1)   w zakresie badania potrzeb rynku:

2)    w zakresie obsługi klientów:

      3)     w zakresie działalności inwestycyjnej:

      4)     w zakresie gospodarki majątkiem:

 

Stanowisko ds. BHP, P. Poż. I Obr. Cywilnej.

Do zakresu działania należy :

 

Pełnomocnik ds. Systemów Zarządzania Jakością.

Do zakresu działania Pełnomocnika ds. Systemów Zarządzania Jakością należy :

 

Specjalista ds. Promocji, Reklamy i Strategii marketingowej.

Do zakresu działania Specjalisty ds. Promocji, Reklamy i Strategii marketingowej należy:

 

Pion Głównego Księgowego.

Głównemu Księgowemu podlega Dział Księgowości.

Do podstawowych zadań Głównego Księgowego należy koordynacja oraz nadzór nad praca podległych pracowników w zakresie

 

Dział Księgowości.

Podstawowe zadania Działu Księgowości to :

      1)     w zakresie księgowości::

      2)     w zakresie planowania i kontroli kosztów::

      3)     w zakresie spraw organizacyjnych::

      4)     w zakresie kadr:

      5)     w zakresie rozliczania funduszu płac i ewidencji czasu pracy:

      6)     w zakresie działalności socjalno-bytowej:

      7)     w zakresie administracji:

 

Pion Członka Zarządu - V-ce Prezesa ds. Produkcji i Sprzedaży.

Podstawowe zadania V –ce Prezesa ds. Produkcji i Sprzedaży

Nadzór i kontrola działania podległych komórek w zakresie :

 1. eksploatacji źródeł ciepła i urządzeń ciepłowniczych,
 2. produkcji i przesyłu energii cieplnej,
 3. przestrzegania zapisów zawartych w pozwoleniu zintegrowanym, gospodarki odpadami, udziału we wspólnotowym systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, pracy laboratorium,
 4. obsługi odbiorców energii cieplnej, w tym zawieranie umów i rozliczeń z klientami,
 5. racjonalnej gospodarki paliwami stałymi,
 6. remontów
 7. spraw związanych z informatyzacja przedsiębiorstwa.

Członkowi Zarządu V-ce Prezesowi ds. Produkcji i Sprzedaży  podlegają:

 1. Dział Umów i Rozliczeń,
 2. Wydział Ciepłownia,
 3. Wydział Sieci i Węzłów

oraz pośrednio: -  Dział Wykonawstwa.

 

Dział Umów i Rozliczeń.

Do zakresu działania należy:

 1. prowadzenie spraw związanych z koncesjami w ramach działalności gospodarczej przedsiębiorstwa,
 2. prowadzenie całokształtu spraw dotyczących rozliczeń z odbiorcami ciepła związanych z fakturowaniem działalności koncesjonowanej przedsiębiorstwa zgodnie z obowiązującą taryfą dla ciepła,
 3. informowanie odbiorców ciepła o zmianie taryfy dla ciepła,
 4. prowadzenie wszelkich spraw  dotyczących umów sprzedaży ciepła, umów najmu i użyczenia pomieszczeń węzłów cieplnych oraz  umów związanych z rozliczaniem zimnej wody,
 5. prowadzenie ewidencji pomieszczeń węzłów cieplnych będących w eksploatacji spółki,
 6. opracowywanie założeń do taryfy dla ciepła oraz do rocznych planów techniczno –ekonomicznych w zakresie produkcji ciepła,
 7. bieżące analizowanie należności za dostarczone ciepło i podejmowanie działań windykacyjnych w przypadku należności przeterminowanych,
 8. sporządzanie na wniosek odbiorców analiz:

- ilościowej sprzedaży ciepła dot. obiektów odbiorcy,

- zmian opłat za ciepło w związku z wprowadzeniem nowej taryfy dla ciepła

        9. sporządzanie obowiązujących sprawozdań w zakresie pracy działu.
  

Wydział Ciepłownia Zasanie.

Kierownikowi Wydziału Ciepłowni Zasanie podlegają:
- dyspozytorzy mocy kierujący pracą palaczy i brygad remontowych,
- mistrzowie,
- oraz pozostali pracownicy wydziału.

Do zakresu działania Wydziału należy :

 1.  produkcja ciepła,
 2.  utrzymywanie urządzeń wydziały w stałej sprawności techniczno-eksploatacyjnej,
 3.  realizacja  zleceń remontowych i inwestycyjnych,
 4.  prowadzenie zagadnień związanych z gospodarką opałem i żużlem,
 5.  prowadzenie prawidłowej gospodarki odpadami,
 6.  nadzór nad działalnością przedsiębiorstwa w aspekcie ochrony środowiska a w szczególności ,
 1. prowadzenie gospodarki transportowej, sprzętowej i paliwowej powierzonego sprzęt,
 2. prowadzenie zagadnień związanych z gospodarką zaopatrzeniowo – materiałową dla potrzeb wydziału,
 3. planowanie i bieżąca kontrola kosztów wydziału,
 4. prowadzenie ewidencji spraw osobowych dot. kwalifikacji, badań lekarskich, uprawnień, rozliczania pracowników z wykonywanej pracy oraz dokumentacji, zgodnie z wewnętrznymi instrukcjami obowiązującymi w spółce,
 5. świadczenie usług dla innych jednostek w ramach wolnych mocy produkcyjnych w zakresie analiz wody, paliw stałych, żużla.

U W A G A

Dyspozytor mocy Ciepłowni po godz. 15:00 i w dni wolne od pracy odpowiada za dyscyplinę pracy wszystkich pracowników znajdujących się na obiekcie Ciepłowni Zasanie i za majątek Wydziału  Ciepłowni Zasanie.

 

Wydział Sieci i Węzłów.

Kierownikowi Wydziału podlegają :
- dyspozytorzy ruchu,
- kierownik Działu Wykonawstwa
- oraz pozostali pracownicy Wydziału.

Do zakresu działania Wydziału należy :

      1)     w zakresie przesyłu i dystrybucji ciepła:

      2)     w zakresie administracji:

U W A G A

Dyspozytor ruchu  po godz. 15:00 i w dni wolne od pracy odpowiada za majątek i dyscyplinę pracy wszystkich pracowników znajdujących się w pracy przy ul. Płowieckiej 8.

 

Dział Wykonawstwa

Do zakresu  działania należy :

 1. współpraca w utrzymaniu urządzeń w sprawności techniczno – ruchowej
 2. współpraca przy opracowywaniu założeń i uzgodnień dokumentacji remontowej i inwestycyjnej,
 3. wykonywanie zadań w zakresie modernizacji istniejącego systemu ciepłowniczego źródeł ciepła MPEC i innych użytkowników systemów grzewczych,
 4. zakup materiałów i urządzeń niezbędnych do prowadzenia przez dział prac,
 5. wykonywanie prac w zakresie rozwoju sieci i węzłów ( inwestycje ),
 6. wykonywanie prac konserwacyjno-remontowych na zlecenie Wydziału Sieci i Węzłów,
 7. utrzymanie infrastruktury w obiektach przy ul., Płowieckiej 8,
 8. wykonywanie pomiarów elektryczno – ochronnych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 9. bieżące nanoszenie zmian w dokumentacji technicznej sieci i węzłów cieplnych powstałych w wyniku prowadzonych prac.

 

W załączeniu zamieszczamy skan oryginalnego dokumentu - tekstu regulaminu przedsiębiorstwa-spółki

PDFRegulamin Przedsiębiorstwa-Spółki - grudzień 2014

Wersja XML