Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rachunek zysków i strat

za okres 01.01.2012 - 31.12.2012r.

Lp. Rachunek zysków i strat Wartość księgowa w tys. zł (netto)
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi 27.777
B Koszty działalności operacyjnej 28.880
C Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) - 1.103
D Pozostałe przychody operacyjne 3.624
E Pozostałe koszty operacyjne 640
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) 1.881
G Przychody finansowe 46
H Koszty finansowe 953
I Zysk (strata) brutto (F+G-H) 974
J Podatek dochodowy 348
K Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia strat) 0
L Zysk (strata) netto 626
Wersja XML